Privacy Policy

1. Informació inicial

La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el marc legal establert a la Llei 29/2021 del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, així com allò establert al Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ( Reglament general de protecció de dades), en cas que sigui aplicable.

Quan l’usuari facilita les seves dades, declara haver llegit i ser coneixedor de la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals segons les finalitats i les termes aquí expressades.

1. Informació inicial

La nostra Política de Privadesa s’ha dissenyat d’acord amb el marc legal establert a la Llei 29/2021 del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, així com allò establert al Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ( Reglament general de protecció de dades), en cas que sigui aplicable.

Quan l’usuari facilita les seves dades, declara haver llegit i ser coneixedor de la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals segons les finalitats i les termes aquí expressades.

BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER, podrà modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si s’escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si l’accés esmentat suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

2. Dades del responsable del tractament i contacte del Delegat de Protecció de Dades

• Responsable: BHTURISTICS  S.L.U./APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER

• Domicili social: Avinguda de la Posa EDF EL BUNER, La Cortinada-Ordino, Andorra

• Correu Electrònic: pd@bhturistics.com

El Responsable del Tractament de dades personals, es compromet a protegir la privadesa dels usuaris i desenvolupar la tecnologia que proporciona l’experiència més segura a la pàgina web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la pàgina web https://bhturistics.com  i https://elbuner.com i regula la recollida i l’ús de dades.

3. Tractament de les dades personals

3.1 Cessió de dades

No es preveuen cessions de les vostres dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

3.2 Transferències internacionals

No es realitzen Transferències Internacionals a un destinatari que estigui en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per la normativa actual en protecció de dades.

4. Cookies

BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER, utilitza cookies pels usuaris de la web https://bhturistics.com i https://elbuner.com principalment responent a les finalitats següents:

– Assegurar el funcionament correcte del lloc web d’BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER.

– Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com ara l’idioma.

– Recollir informació estadística, a fi de millorar l’experiència al lloc web.

Per més informació sobre l’ús de les galetes, l’usuari es pot adreçar a la nostra Política de Cookies

5. Consentiment per a l’enviament de comunicacions electròniques

Segons el que estableix l’article 18 i 19 de la Llei 20/2014, de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella «Accepto l’enviament de comunicacions electròniques», esteu atorgant el consentiment exprés per enviar-vos a la vostra adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic en enviament d’informació sobre BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER.

6. Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades de l’interessat de caràcter personal, us informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua , tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016 i la llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

7. Drets de l’usuari

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que ho concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a lexercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, el llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent, l’usuari podrà exercir els seus drets en el responsable del tractament de:

7.1 Dret d’accés

Com a usuari, podràs demanar-li al responsable de les dades personals que et confirmi si les teves dades personals són objecte de tractament per part seva.

A més, podràs sol·licitar al responsable informació sobre la finalitat del tractament de les teves dades personals, durant quant de temps es conservaran les teves dades, quins drets tens com a usuari, si les teves dades han estat transmeses a un tercer país oa una organització internacional, de l’existència de decisions automatitzades, de si hi ha elaboració de perfils a la web, entre altres.

7.2 Dret de rectificació

Si les dades personals que has posat a disposició d’BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER són inexactes o estan incompletes, tens dret a rectificar-les o completar-les davant del responsable del tractament.

7.3 Dret a la limitació del tractament

Com a Usuari pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan les teves dades no siguin exactes, quan consideris que no es fa un bon ús de les teves dades i com a usuaris t’oposis a la supressió, que el responsable ja no necessiti les dades personals per les finalitats del tractament.

Si s’ha limitat el tractament d’acord amb les condicions anteriors, serà informat pel responsable abans que es posi fi a la limitació esmentada.

7.4 Dret de supressió

Pots sol·licitar al responsable del tractament que elimini immediatament les teves dades personals i aquest estarà obligat a eliminar aquestes dades de manera immediata, quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats recaptades. A més, podràs demanar que se suprimeixin les teves dades, quan canviïs d’idea sobre el consentiment, mostris oposició i no hi hagi motius justificats per al tractament, es tractin les teves dades de manera incorrecta, s’hagin de suprimir per complir una obligació legal o que les teves dades siguin obtingudes en relació amb una oferta legal.

7.5 Dret a la informació

Si has exercit el teu dret de rectificació, supressió o limitació del tractament davant del responsable, aquest està obligat a informar tots els destinataris als quals els hagin comunicat les teves dades personals sobre aquesta rectificació, supressió o limitació del tractament, llevat que això resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.

Com a Usuari tens dret que el responsable t’informi sobre qui són aquests destinataris.

7.6 Garanties de drets digitals

Dret de lusuari a la neutralitat a internet, podent accedir a internet independentment de la seva condició personal, social, econòmica o geogràfica. Es garanteix a lusuari un accés universal, assequible, de qualitat i no discriminatori.

7.7 Dret a la portabilitat de dades

Teniu dret a rebre les dades personals que heu posat a disposició de l’empresa en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. A més, tens dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable sense que el responsable al qual els haguessis facilitat ho impedeixi.

7.8 Dret d’oposició

Com a usuari tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per raons derivades de la teva situació particular, que les dades personals posades a disposició d’BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER siguin objecte de tractament.

El responsable del tractament deixarà de tractar les teves dades personals tret que pugui demostrar motius legítims convincents per a aquest tractament, que prevalguin sobre els teus interessos, drets i llibertats o que el tractament estigui destinat a formular, exercir o defensar reclamacions.

7.9 Dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades

Com a Usuari tens dret a canviar la teva declaració de consentiment relativa a la protecció de dades en qualsevol moment. Aquest canvi de decisió respecte del consentiment no afectarà la legalitat del tractament que va tenir lloc sobre la base del consentiment prestat abans de la seva revocació.

7.10 Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

Tens dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes legals a l’Usuari o ho afecti significativament de manera semblant.

7.11 Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control

Com a Usuari tindràs dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular a l’Estat membre de la teva residència, lloc de treball o lloc d’infracció, si consideres que el tractament de les dades personals crea una violació del RGPD.

8. COM EXERCIR ELS MEUS DRETS?

Així mateix, lusuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida específicament a la persona a càrrec i sol·licitar el formulari per a lexercici del dret que sexercirà. Per presentar aquest formulari caldrà aportar la informació següent:

• Nom i cognoms de l’usuari i fotocòpia del DNI. En els casos en què les representacions siguin recolzades, també caldrà la identificació pels mateixos mitjans de la persona que representi lusuari, així com lacreditació documental de la representació. La fotocòpia del document d’identitat pot ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid a la llei que demostri la seva identitat.

• Sol·licitar per raons específiques de la sol·licitud o informació a què s’ha d’accedir.

• Adreça per a fins de notificació.

• Data i signatura del sol·licitant.

• Qualsevol document que provi la sol·licitud.

Aquesta sol·licitud i tots els altres fitxers adjunts es poden enviar a la següent adreça Avinguda de la Posa Edf. El Buner , La Cortinada-Ordino, Andorra i/o adreça de correu electrònic: pd@bhturistics.com

Opcionalment, podeu acudir a l’Autoritat de Control competent, en aquest cas a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) per obtenir informació addicional sobre els seus drets.

9. Actualització de dades

Tota la informació proporcionada per lusuari a través del registre o mitjançant lemplenament dels formularis en aquest lloc web, ha de ser certa. Així mateix, serà responsabilitat de lusuari mantenir actualitzada permanentment tota la informació facilitada a BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER perquè respongui, en tot moment, a la situació real de lusuari.

10. Retirada Del Consentiment

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits, BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

11. Canvis A La Política De Privadesa

Aquesta Política de Privadesa és un document que es troba subjecte en eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en el moment. És per això que les modificacions d’aquesta Política de Privadesa us serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

12. Confidencialitat

BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals quan es processa en la mesura que ha implementat les polítiques de processament i les mesures de seguretat a què fa referència la normativa de privadesa. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implementades a BHTURISTICS /APARTAMENTS TURISTICS EL BUNER eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les vostres dades personals.

 
Scroll al inicio